Storitve

Odvetniška pisarna opravlja odvetniške storitve na naslednjih področjih:

ODŠKODNINE

 • sestava odškodninskih zahtevkov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo in sklepanje poravnav
 • prometne nesreče
 • delovne nesreče
 • gospodarske škode
 • zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih
IZVRŠILNO PRAVO

 • zastopanje strank v izvršilnih postopkih in postopkih zavarovanja
 • oprava poizvedb za potrebe izvršilnih postopkov
OBLIGACIJSKO PRAVO

 • zastopanje strank v sporih iz obveznostnih razmerij
 • sestavljanje vseh vrst civilnih pogodb
STVARNO PRAVO

 • posestni spori
 • sestava vseh vrst pogodb za nepremičnine in premičnine (kupoprodajna, darilna, najemna, o delitvi nepremičnin, o priznanju solastnine …)
 • vpisi v zemljiško knjigo
DEDNO PRAVO

 • sestava oporok
 • dednopravne pogodbe
 • zastopanje strank v zapuščinskih postopkih in pravdnih postopkih
DRUŽINSKO PRAVO

 • razveze
 • dodelitev otrok
 • plačevanje preživnine
 • delitev premoženja
NEPRAVDNI POSTOPKI

 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • drugi nepravdni postopki
GOSPODARSKO PRAVO

 • sestava ustanovitvenih in drugih aktov družb
 • sestava listin pri družbah za vpise sprememb v sodni register in za vpise prenehanja družb po skrajšanem postopku
 • zastopanje strank v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
 • sestava gospodarskih pogodb vseh vrst
 • zastopanje strank v dolžniško – upniških razmerjih v izvensodnih in sodnih postopkih
DELOVNO PRAVO

 • priprava splošnih in posamičnih aktov za podjetja
 • disciplinski postopki
 • denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo)
 • nezakonite razporeditve
 • prenehanje delovnega razmerja (redne in izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi)
 • kršitve drugih pravic iz delovnega razmerja
 • svetovanje
DAVČNO PRAVO

 • zastopanje strank v davčnih postopkih pred upravnimi organi in pred sodišči
UPRAVNO PRAVO

 • zastopanje strank v upravnih postopkih pred upravnimi organi in v upravnem sporu pred sodiščem
PRAVO O PREKRŠKIH

 • zagovarjanje obdolžencev in pravnih oseb
 • zastopanje oškodovancev
 • sestava predlogov za odlog odvzema vozniškega dovoljenja
KAZENSKO PRAVO

 • zagovarjanje obdolžencev in pravnih oseb
 • zastopanje oškodovancev
 • sestavljanje zasebnih tožb
Želite več informacij? Vabimo vas, da nas kontaktirate.